Modern Atom Teorisi 1.Bölüm

Modern Atom Teorisi   (1.Bölüm)

    Merhaba Arkadaşlar 11.Sınıf Kimya dersinin ilk konusu olan Modern Atom teorisinin ilk bölümünde dalton atom modeli,atom altı taneciklerin keşfi,thamson atom modeli ve rutherford atom modelini anlatmaya çalışacağım.

      DALTON ATOM MODELİ:

 • Elementler atom denilen küçük parçacıklardan oluşmuştur.
 • Atomlar bölünemeyen çok küçük küreciklerdir. Parçalanamaz veya yeniden oluşturulamaz.
 • Bir elementin tüm atomları birbirinin aynıdır. Ancak diğer elementlerin atomlarından
  farklıdır.
 • Kimyasal olaylar atomların birleşmesi veya ayrılması sonucudur. Atomlar belli oranlarla
  birleşerek molekülleri oluşturur. Bir bileşiğin molekülleri, tamamen birbirinin aynısıdır.

  DALTON ATOM MODELİNİN EKSİKLERİ:

 • Atomun Yapısında pozitif  (+) ve negatif (-) Yüklerin varlıiğından bahsetmemiştir.
 • Atom Çekirdeğinden ve yörüngelerden söz edilmemiştir.

          Not:Modern Atom teorisine gelinceye kadar her yeni atom modeli bir öncekinin eksiklerini veya yanlışlarını günyüzüne çıkarmıştır.

 Faraday Deneyi:  Michael Faraday , bileşiklerin sulu çözeltilerine elektrik akımı uyguladığında, eksi yüklü elektrotta (katotta) bileşiği oluşturan artı yüklü iyonları element olarak elde etmiştir. Ayrıca bileşiklerin sulu çözeltisini elektroliz ederek kullanılan elektrik akımı miktarı ile toplanan madde miktarları arasında bir düzenlilik olduğunu saptamıştır. Faraday zamanında, elektriğin bir elektron akımı olduğu bilinmediğinden elektrolizle ilgili bilgiler, atomların varlığına delil olarak kullanılamamıştır.

Katot Işınları Deneyi: Elektronların varlığı ilk olarak William Crooks (Vilyım Kruks) tarafından bulundu.

         Katot Işınlarının Özellikleri

 1. Katottan anota doğru hareket ederler
 2. Kullanılan elektrodun cinsine (demir, platin vb.) bağlı değildirler.
 3.  Tüpün içindeki gazın cinsine bağlı değildirler.
 4. Negatif yüklü taneciklerdir.
 5. Doğrusal yolla yayılırlar.
 6. Manyetik ve elektriksel alanda saparlar.
 7.  Hızla akan elektronlardır.

           Not:Julius Plücker (Julyüs Plüker), katot tüpünün yakınına bir mıknatıs
getirerek oluşan katot ışınlarını gözlemleyip bu ışınların manyetik alandaki
davranışlarını ilk kez inceleyen bilim adamıdır.

Elektronun Yük/Kütle  (e/m) Oranının Belirlenmesi

      J. Thamson katot ışınlarına elektriksel alan uygulandığında ışınların negatif kutup tarafından itildiğini fark etti.Bu sapma miktarı parçacığın negatif yükü ile doğru orantılı,kütlesi ile de ters orantılıdır.

     Elektriksel alan uygulanarak saptırılan katot ışınlarını tekrar düzeltmek için sapmanın zıt yönünde uygun büyüklükte manyetik alan kuvveti uyguladı. Işın doğrulduğunda uygulanan elektriksel alan kuvveti ve manyetik
alan kuvveti eşittir. Buradan yola çıkarak katot ışınlarının elektriksel yük ile kütle oranını   e/m = 1,7688.1011 C/kg olarak belirledi.

[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title] Soru-1 [/tab_title]
[tab_title] Soru-2[/tab_title]
[tab_title] Soru-3 [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab] Soru| Dalton Atom modelini modern atom teorisi ile karşılaştırdığımız zaman daltonun ön görülerinden hangileri yanlıştır? [/tab]
[tab] Soru | Katot ışınları deneyindeki ışınların negatif yükler olduğu nasıl anlaşılmıştır? Ve bu Bulunan negatif yüklere elektron adını öneren kişi kimdir? [/tab]
[tab] SoruTab 3 | Katot ışınlarını gözlemleyip bu ışınların manyetik alandaki
davranışlarını ilk kez inceleyen bilim adamı kimdir? [/tab]
[/tabs]

Bu soruların cevapları için tıklayınız…

Milikan Yağ Damlası Deneyi: 

   Milikan Yukarıdaki videoda izlediğiniz gibi yağ damlası deneyi ile bir elekronun yükünü ve kütlesini hesaplamıştır.

Kanal Işınları Deneyi:

 1. Kanal ışınları Eugen Goldstein Tarafından gözlenmiştir.
 2. Elektriksel ve manyetik alanda elektrona göre zıt yönde saparlar.
 3. Pozitif yüklü taneciklerdir.
 4.  Katot ışınlarından daha büyük kütleye sahiptirler.
 5.  Katot ışınlarının gidişine ters yönde akarlar.
 6.  Taneciklerin sapma açısı tüpün içindeki gazın türüne bağlıdır.

Not:Mosoley  1913-1914 yılları arasında  yaptığı çalışmalarda yüksek hızdaki elektronları çeşitli elementlerin atomları üzerine gönderdiğinde bu atomların yüksek enerjiye sahip olan X ışınları yaydığını gözlemledi.

   Moseley, atomların yayınladığı X ışınlarının frekansının karekökünün, atomların atom numarasının artmasıyla orantılı olarak arttığını belirledi. Bu şekilde Moseley atomların atom numaralarını doğru bir şekilde
belirledi.

Thomson Atom Modeli:

   Thomson’a göre;

 1. Atom küre şeklindedir ve yaklaşık çapı 10–10 metredir.
 2. Atom pozitif (+) yük bulutundan oluşmakta, (–) yükler yani elektronlar bu bulut içerisinde yüzmektedir.
 3.  Elektriksel dengeyi sağlamak üzere, pozitif yük sayısına eşit sayıdaelektron küre içerisine dağılmıştır.
 4. Elektronların kütlesi pozitif yüklerin kütlesinden çok küçük olduğundan,atomları, başlıca pozitif yükler oluşturmuştur.

        Rutherford Atom Modeli:

      Rutherford radyoaktif atomların yaydığı alfa (α) ışınlarının ince altın levhada saçılmalarını
gözlemiştir.

*Dar bir aralıktan paralel ve pozitif yüklü tanecikler demetini (α ışınları) çok ince altın
levhaya gönderdi.

*α ışınlarının büyük çoğunluğunun hiç yolundan sapmadan metal levhadan geçtiğini ve
küçük bir kısmının farklı açılarla yolundan saparak levhadan geçtiğini ya da kendi üzerinden
geri döndüğünü belirledi. Rutherford deney sonuçlarını atom modeli üzerine kurdu.

 Rutherford Deneyinin  Sonuçları:

-Bir atomun kütlesinin çok büyük bir kısmı ve pozitif yükün tamamı çekirdek adı verilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır.

-Pozitif yükün toplam kütlesi atomdan atoma değişir ve elementin atom ağırlığının yaklaşık olarak yarısıdır.

-α taneciklerinin büyük bir kısmı sapmaya uğramadığından atomun büyük bir kısmı boşluktur.

-Çekirdek dışında, çekirdek yüküne (proton) eşit sayıda elektron bulunur.

-Negatif yüklü tanecikler çekirdek etrafında çekirdeğin hacminden çok daha büyük bir hacimde bulunurlar.

Rutherford Atom Modelinin Eksiklikleri:
Elektronların, çekirdek tarafından çekilmesine rağmen neden çekirdeğe düşmediklerini,
elektronların çekirdek çevresinde ne şekilde yer aldığını ve atomların yaydığı spektrumları açıklayamamıştır.

1.Bölüm Sonu

2.Bölüme Gitmek için Tıklayınız

Leave your vote

Comments

0 comments