Kimyasal Tepkimeler-2 -TEPKİME TÜRLERİ

Kimyasal Tepkimeler-2

TEPKİME TÜRLERİ

1-Yanma Tepkimeleri;

Bir maddenin oksijenle gerçekleştirdiği tepkimeye yanma denir. Yanma sonucunda yanan maddedeki elementlerin oksijenli bileşikleri elde edilir.

Tüm organik bileşikler yanabilir. Yapısında C, H ve C, H, O içeren bileşikler yakıldığında CO2 ve H2O oluşur.

Not; C yakıldığında CO2 veya CO oluşurken, CO yakıldığında CO2 oluşur. S yakıldığında SO2 veya SO3 oluşur. CO2, SO3 ve soy gazlar yanmazlar.

2-Çözünme – Çökelme Tepkimeleri;

   Suda çözünen iyonik yapılı bileşikler karıştırıldığında çözeltide bulunan iyonlar etkileşerek suda çözünmeyen ve çökerek ayrılan katı bir madde oluşturur. Bu olaya çökelti oluşumu, bu tür tepkimelere de çözünme – çökelme tepkimesi denir.

3-Asit – Baz Tepkimeleri;

   Asit ve baz çözeltileri karıştırıldığında asit çözeltisindeki H+ iyonu ile baz çözeltisindeki OH iyonu etkileşerek H2O oluşurken, çözeltide geri kalan asidin ve bazın iyonları birleşerek tuz oluşturur. Yani bir asit ile bir bazın etkileşerek, tuz ve su oluşturduğu tepkimelerdir.

4-Yükseltgenme – İndirgenme Tepkimeleri (Redoks Tepkimeleri);

   Elektron alış – verişi ile yürüyen tepkimelere, yükseltgenme – indirgenme tepkimeleri veya redoks tepkimeleri adı verilir. Yanma tepkimelerinin tamamı ile birleşme ve ayrışma tepkimelerinin büyük bir bölümü bu sınıfa girer.

 

   Zn⁰ → Zn⁺²  + 2e⁻   burada Zn⁰ dan Zn⁺² ye 2 e⁻ vererek yükseltgenmiştir.

Cu⁺²  + 2e⁻ –> Cu⁰    Cu⁰ bu olayda Cu⁺² den 2e⁻ alarak Cu⁰ a indirgenmiştir.

Örnek; C(k)0   +  O20 → CO2 tepkimesinde indirgenen ve yükseltgenen elementi belirtiniz.

 

Oksijen in dirgendiği iç i n onu indirgeyen C indirgen olarak ifade edilir.

C yükseltgendiği için onu yükseltgeyen O yükseltgendir.

5-sentez tepkimeleri;

   İki ya da daha çok maddenin birleşerek yeni madde veya maddeler oluşturdukları tepkimelere sentez tepkimeleri denir.

6-Analiz (ayrışma) tepkimeleri;

Bir bileşiğin parçalanarak yeni maddelere dönüştüğü reaksiyonlara analiz (ayrışma) tepkimeleri denir

7-Yer değiştirme tepkimesi;

   Bir kimyasal tepkimede maddeleri oluşturan element atomları birbirleriyle yer değiştirebilir. Böyle tepkimelere yer değiştirme tepkimesi denir.

 2AgNO3(suda) + Cu(k) → Cu(NO3) 2(suda) + 2Ag(k)

Leave your vote

101 points
Upvote Downvote

Comments

0 comments