KİMYA DERSLERİM – Sayfa 4

Alümiyum

Alüminyum (veya aluminyum, Simgesi Al). Gümüş renkte sünek bir metaldir. Atom numarası 13 tür. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler […]

Bor

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir. Gerek Güneş Sistemi’nde gerek Dünya’nın kabuğunda düşük miktarlı bir elementtir. Buna rağmen, doğada rastlanan bileşiklerinin (borat minerallerinin) suda çözünürlüğü nedeniyle belli yerlerde yüksek yoğunlukta bulunabilir. Bu mineraller boraks ve kernit olarak topraktan çıkarılır. Elementel bor doğada bulunmaz. Endüstride yüksek saflıkta […]

Çözeltilerin Konsantrasyonları

Çözeltilerin Konsantrasyonları Konsantrasyon : Bir maddenin belirli bir miktarı içerisinde diğerinin ne kadar çözündüğünü gösteren sayıdır. Bir çözeltinin konsantrasyonu değişik şekillerde ifade edilir. Yüzdeli çözeltiler: 3 grupta incelenir. a) Ağırlık / Ağırlık yüzdesi: Bu, çözeltinin 100 gr’ında çözünen maddenin gr olarak ağırlığını gösterir, örneğin; % 5 lik (A / A) KC1 çözeltisi demek 100 gr KG1 […]

FOSİL YAKITLAR

FOSİL YAKITLAR Organik ve Anorganik Bileşikler    Organik bileşiklerin temelinde karbon elementi bulunur. Karbon elementinin yanısıra hidrojen, oksijen, azot gibi elementler de organik bileşiklerin yapılarında yer alır. Organik bileşiklerin ana kaynağı, bitki, hayvan gibi canlı organizmalarla, canlı maddelerin değişikliğe uğrayarak oluşturduğu kömür, petrol, doğal gaz gibi maddelerdir. Anorganik maddeler ise yeryüzünde mineral kaynaklarından elde edilirler. Anorganik […]

KARIŞIMLARIN AYRILMASI

KARIŞIMLARIN AYRILMASI       İlk çağlardan beri insanlar birçok yararlı maddeyi, doğada karışımları halinde bulunan yararsız maddelerden ayırmak için birçok ayırma yöntemleri geliştirmişlerdir. Karışımları bileşenlerine ayırmak için karışımı oluşturan maddelerin fiziksel veya kimyasal özelliklerinin farklılığından yararlanılır.    Bu yöntemlerde, tanecik boyutu, çözünürlük, yoğunluk, erime ve kaynama noktalarındaki farklılık gibi fiziksel özelliklerden yararlanılır. 1. Tanecik […]

HETEROJEN KARIŞIMLAR

HETEROJEN KARIŞIMLAR Çok fazlı karışımlara heterojen karışım denir. Yani özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlardır. Heterojen karışımlardan alınan farklı örneklerde maddelerin karışma oranları aynı olamaz.  Her örneği çıplak gözle inceleyerek homojen ya da heterojen olduğuna karar vermek mümkün değildir. Kum-su gibi karışımlar çıplak gözle bile incelendiğinde heterojen olduğu anlaşılır. Ancak süt gibi bazı karışımların ise […]

ÇÖZELTİLERİN DERİŞİME BAĞLI (KOLİGATİF) ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN DERİŞİME BAĞLI (KOLİGATİF) ÖZELLİKLERİ       Kışın yolların buz tutmasını önlemek için alınan önlemler nelerdir? Yine kışın arabalarda motoru soğutmak için kullanılan suyun donmasını önlemek için kullanılan sıvı, su ile nasıl bir etkileşim içinde oluyor da su donmuyor?     Günlük yaşamda karşılaştığımız bu tür olayları açıklayabilmek için bir çözücüde çözünen taneciklerin kimyasal özelliklerine […]

ÇÖZELTİLERİN DERİŞİMLERİ

ÇÖZELTİLERİN DERİŞİMLERİ    Günlük hayatta kullandığımız gazoz, çayın demi, doğal gaz, hava ve lehim gibi maddeler çözeltilere örnek verilebilir. Çözeltilerde çözücü ile çözünenin birbirlerine miktarca (kütle, hacim vs.) oranı oldukça önemlidir. Örneğin hasta bir insana verilen serumda; içindeki maddelerin karışma oranı hayati önem taşır.   Bu amaçla çözeltilerde maddelerin karışma oranlarını ya da doğrudan miktarlarını ifade etmek […]

ÇÖZÜNME OLAYI

ÇÖZÜNME OLAYI      Çözeltiyi oluşturan çözücü ve çözünen tanecikleri karışırken çözücü tanecikleri, çözünen taneciklerinin etrafını kuşatır. Dolayısıyla, her iki tür tanecik arasında bir etkileşim oluşur. Bu olaya çözünme denir. Bir maddenin başka bir maddeyi çözebilmesi için, her iki maddenin moleküller arası çekim kuvvetlerinin birbirine yakın olması gerekir. Genellikle, benzer türdeki maddeler birbiri içerisinde çözünür. […]

Karışımlar

Karışımlar   İki ya da daha fazla maddenin sabit bir miktar olmaksızın bir arada bulunmasından oluşan sisteme karışım adı verilir. Karışımı oluşturan maddeler bileşen olarak ifade edilir. Karışımların özellikleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. Karışımın Özellikleri: –  Homojen ya da heterojen olabilirler. – Genel olarak farklı tür atom ve farklı tür moleküllerden oluşurlar. – Belirli bir sembol ya da […]

TUZLAR

TUZLAR Asit ve bazların tepkimesinden oluşan iyonik yapılı bileşiklere tuz denir. Asit + Baz —>Tuz + su HCl + NaOH —> NaCl + H2O   Asit ve bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşturmasına nötrleşme tepkimesi adı verilir. Tuzların Genel Özellikleri  – Kristal yapılı ve saf maddelerdir. -İyonik yapılı katı maddelerdir. -Erime ve kaynama noktaları yüksektir. […]

Temizlik Malzemesi Kullanmanın Sağlık, Çevre ve Tesisat Açısından Önemi

Temizlik Malzemesi Kullanmanın Sağlık, Çevre ve Tesisat Açısından Önemi    Asit ve bazlarla çalışırken sağlık ve güvenlik açısından oldukça dikkatli davranmak gerekir. Günlük yaşantımızda başta temizlik amaçlı kullandığımızda bir çok ürün aslında asit veya baz kaynaklı çözücülerdir;     Kullandığımız mutfak eşyaları ve mutfaktaki yüzeyler zamanla yağlanır. Yağlanmayı gidermek için baz kaynaklı NaOH içeren malzemeler […]

Bazı Maddelerin Sindirim Sistemine Etkileri ve Sindirim Sırasında Üretilen Asidik ve Bazik Salgılar

Bazı Maddelerin Sindirim Sistemine Etkileri ve Sindirim Sırasında Üretilen Asidik ve Bazik Salgılar        Asit ve bazların aşındırıcı etkisi bazen de hayatımızın devamı için gereklidir. Örneğin besinlerin sindirilmesi için midemizde kuvvetli asitler salgılanır. Midede asitler, bağırsakta ise bazlar sindirime yardımcı olur. Maden suyu ve asitli içeceklerin sindirim sistemine etkisi oldukça fazladır. Maden suyu […]

mersin escort istanbul escort