in ,

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

Asitlerin ve Bazların Gündelik Hayat Açısından Önemi 

       Asitlerin ve bazların maddeler üzerine olan etkilerinden faydalanılarak günlük yaşamda birçok kullanım alanları vardır. Mesela asitler farklı metaller ile etkileştiğinde farklı davranırlar.

   Bazı asitler metaller ile etkileştiğinde oluşturdukları tuzun yanında hidrojen gazı (H2) açığa çıkarırken, bazıları asitin yapısına göre CO2, SO2, NO veya NO2 gibi gazlar oluştururlar.

Asitlerin Metallerle Etkileşimi 

1. Pasif metaller; Cu, Ag, Hg, Au ve Pt dir. Bu metallerin dışındaki metallere aktif metaller denir. Aktif metallerin asitlerle reaksiyonundan tuz ve hidrojen gazı oluşur.

Aktif metal + asit —> Tuz + Hidrojen gazı

Na(k) + HCI(suda) —>NaCI(suda) + 1/2H2(g)

Ca(k) + H2SO4(suda)—> CaSO4(suda) + H2(g)

AI(k) + 3HNO3(suda) —> AI(NO3)3(suda) + 3/2H2(g)

2.
Soy metaller      Yarı soy metaller

                       Au, Pt                   Cu, Hg, Ag

    Oksijensiz asitler, soy ve yarı soy metallere etki etmez. Ag(k) + HBr —> tepkime vermez Cu(k) + HCI(suda) ¡ tepkime vermez.

3. Yarı soy metalleri kuvvetli olan oksijenli asitler ile tepkime verirler. Asitin yapısına göre değişik ametal oksitler oluştururlar.

    Asit olarak derişik HNO3 kullanıldığında NO2 gazı, seyreltik HNO3 kullanıldığında ise NO gazı açığa çıkar. Asit olarak derişik ve sıcak H2SO4 kullanıldığında tuz ve su oluşurken SO2 gazı açığa çıkar.

 Cu(k) + 4HNO3(suda) —(derişik)–> Cu(NO3)2(suda) + 2NO2(g) + 2H2O(s)

3Cu(k) + 8HNO3(suda) —(seyreltik)–> 3Cu(NO3)2(suda) + 2NO(g) + 4H2O(s)

2Ag(k) + 2H2SO4(suda) —(derişik)–>Ag2SO4(suda) + SO2(g) + 2H2O(s)

[tabgroup]

[tab title=”Birinci Tab”]

Kapalı bir kaptaki H2SO4 çözeltisine AI metali atılıyor

Buna göre;
I. Nötürleşme tepkimesidir.

II. H2 gazı açığa çıkar.

III. Çözeltinin pH değeri zamanla artar. yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III       D) I ve II         E) II ve III

[/tab] [tab title=”İkinci”]

Al metali H2SO4 çözeltisine atıldığında Al2(SO4)3 tuzu ve H2 gazı oluşur.

 2Al + 3H2SO4 —> Al2(SO4)3 + 3H2 tepkime metal-asit tepkimesidir. Nötürleşme tepkimesi değildir. Tepkime sırasında H2 gazı oluştuğundan asidin miktarı azalır ve pH değeri zamanla artar.
Yanıt A

 

 [/tab] [/tabgroup]

4. Soy metaller (Au ve Pt) oksijenli asitler de dahil olmak üzere hiçbir asit ile tepkime vermez.

Not:Altın(Au), 3/1 oranında HCI ve HNO3 karışımı ile tepkime verir. Bu karışıma kral suyu denir. Au(k) + 3HCI(suda) + HNO3(suda) —->AuCI3(suda) + NO(g) + 2H2O(s)

Bazların Metallerle Etkileşimi

Bazlar sadece amfoter metallere etki eder. Amfoter metaller hem asit hem de bazlarla tepkime verebilen Zn, Cr, Sn, Pb, AI, Be ve Ga metalleridir. Tepkimeleri sonucunda tuz oluşur ve hidrojen gazı açığa çıkar.

Zn(k) + 2KOH(suda)—-> K2ZnO2(suda) + H2(g)

AI(k) + 3KOH(suda) —-> K3AIO3(suda) +  H2(g)

Not:Amfoter metallerin oksitleri (AI2O3, ZnO v.b) ve hidroksitleri (Al(OH)3, Zn(OH)2 v.b) de amfoterlerdir.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by kimyaderslerim

Asit-Baz İndikatörleri

BAZI ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI