GAZLAR – 1 (GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ)

Gazlar

GAZLARIN ÖZELLİKLERİ VE İDEAL GAZ YASASI

   Maddeler; katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört fiziksel halde bulunur. Maddenin hangi fiziksel halde bulunduğu, ortamın basıncına ve sıcaklığına bağlıdır.

GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

  1. Maddenin en düzensiz halidir
  2. Birbirleriyle her oranda karışarak homojen karışımlar oluştururlar.
  3. Bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar.
  4. Titreşim, yer değiştirme ve öteleme hareketi yaparlar.
  5. Bulundukları kabı tümüyle doldururlar, çünkü sınırsız yayılma özellikleri vardır
  6. Tanecikler arası uzaklığın en fazla olduğu haldir.
  7. Isıtıldıklarında bütün gazlar sıcaklık değişimi karşısında aynı oranda genleşirler. Bu nedenle genleşme katsayısı gazlar için ayırt edici değildir.
  8. Moleküller arası etkileşimin olmadığı (itme ve çekme kuvveti olmayan) ve moleküllerinin hacimlerinin ihmal edildiği gazlara ideal gaz denir. Gerçekte ideal gaz yoktur. Gazlar ancak bu ideal hale yaklaşabilirler. Gazlar düşük basınç ve yüksek sıcaklıkta en idealdirler. Mol kütlesinin küçük olması idealliği artırır.
  9. Akışkandırlar ve sıkıştırılabilirler

Gazlarda Basınç, Hacim, Mol Sayısı ve Sıcaklık İlişkisi

  Gaz ve gaz karışımlarından oluşan sistemlerin daha iyi anlaşılabilmesi için gazların kimyasal özelliklerinden çok fiziksel özelliklerinin bilinmesi gerekir.

 

Basınç (P): Birim yüzeye uygulanan kuvvettir. Gaz basıncı birim zamanda birim yüzeye çarpan taneciklerin uyguladıkları kuvvetlerin toplamıdır. Gazın birim zamanda birim yüzeye yaptığı çarpma sayısı

Mol sayısı (n): Gazlarda madde miktarı genellikle mol sayısı ile belirtilir. Aynı sıcaklıkta mol sayısı büyük ise, gaz ya çok hacim kaplar ya da yüksek basınç yapar.

 

Hacim (V): Gazlar içinde bulundukları kabı doldurduklarından dolayı, gazların hacimleri içinde bulundukları kabın hacmine eşittir. 1 dm3 = 1 litre = 1000 mililitre = 1000 cm3

1 mL = 1 cm3 1 dm3 = 10–3 m3

Sıcaklık (T): Bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsüdür. Termometre ile ölçülür. Birimi Fahrenheit (°F), Reaumur (R), Celcius (°C) ve Kelvin (K) şeklindedir. Gazlarda mutlak sıcaklık ifadesi kullanılırsa Kelvin sıcaklığı demektir. 0 Kelvin sıcaklığı -273°C yani K = 273 + oC

demektir.

Not: Gazlarla ilgili yapılan tüm hesaplamalarda oC sıcaklığı Kelvin  sıcaklığına çevrilmelidir.

Leave your vote

Comments

0 comments