Kimyasal hesaplamalar-3 Denklemli Miktar Hesaplamaları

Denklemli Miktar Hesaplamaları

Denkleştirilmiş bir tepkimede maddelerin katsayısı, tepkimede kullanılan ve oluşan maddelerin mol sayıları ile tanecik sayıları oranını verir. Ayrıca tepkime denklemi katsayıları, gaz halinde olan maddeler için hacimce oranı da ifade eder. Örnek olarak aşağıdaki tepkimeyi inceleyelim. (C : 12, H : 1, O : 16, Avogadro sayısı : NA)

 

 

Not; Denklem katsayıları kesinlikle maddelerin kütleleri oranını ifade etmez.

Örnek; PCl5(g) → PCl3(g) + Cl2(g) denklemine göre, normal koşullarda 1,5 mol PCl5 gazının tam olarak ayrışmasından kaç litre gaz oluşur?

 

Çözüm; PCl5 → PCl3 + Cl2 Bu denkleme göre 1,5 mol PCl5 gazından 1,5 mol PCl3 ve 1,5 mol Cl2 gazları oluşur. Toplam 3 mol gaz oluşur

Örnek; Al4C3 ve H2O maddeleri uygun koşullarda reaksiyona girdiklerinde CH4 ve Al(OH)3 bileşikleri oluşmaktadır. 28,8 gram Al4C3 ve yeterince H2O dan normal koşullarda en çok kaç litre CH4 gazının oluşacağını bulunuz. (Al : 27, C : 12, H : 1, O : 16)

Çözüm;

Önce tepkime yazılır ve denkleştirilir

Al4C3 + 12H2O→ 4Al(OH)3 + 3CH4

Örnek; Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 tepkimesine göre 3 mol HCl’den kaç gram H2 gazının oluşabileceğini bulunuz. (H : 1)

Çözüm; Tepkime denk olduğu için işleme molleri bulmakla başlayacaz.

Tepkime denklemine göre 3 mol HCl’den 1,5 mol H2 gazı oluşur.

Bu da;

Örnek; 4 gram H2’nin yeterli miktardaki O2 ile tepkimesinden en fazla kaç gram H2O oluşur?(H : 1 , O : 16)

Örnek; 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O denklemine göre, normal koşullarda 22,4 litre NO gazı açığa çıkması için kaç gram Ag kullanılmaktadır?(Ag : 108)

Çözüm; İlk önce NO nun mol sayısını bulalım.Bunun için işlem yapmamız gerekmez çünkü 22,4 L verilmiş ki 22,4 L hacim normal koşullarda 1 moldür.

Artan Maddesi Olan Tepkimeler

Bazı tepkimelerde girenlerin miktarları tam birbirine yetecek kadar değil de gelişi güzel alınabilir. Böyle tepkimeler girenlerden birisi bitinceye kadar devam eder. Bu durumda hesaplamalar tepkimede tamamen kullanılan (sınırlayıcı) maddeye göre yapılır.

   Aşağıda verilen tepkimeyi ve madde miktarlarını inceleyelim

2CO(g)+O2(g) → 2CO2(g)

tepkimesi 8 mol CO ve 5 mol O2 ile başlatılmış olsun.

Bu Tepkimeye Göre;

*Sınırlayıcı (biten) bileşen CO’dur.

*Tepkime sonunda toplam mol sayısı 9’dur.

*Harcanan toplam mol sayısı 12’dir.

*Daha fazla ürün için bitenden yani CO’dan eklenmelidir.

 

Not; Bir kimyasal tepkimede tepkimeye girenlerden biri diğerlerinden daha önce tükenerek tepkimenin durmasına neden olabilir. İlk olarak biten bu maddeye sınırlayıcı bileşen denir.

Örnek;    X2 ile Y2 gazları tepkimeye girdiğinde X2Y oluşmaktadır. Tepkimenin başlangıcında 0,2 mol X2 ve 0,2 mol Y2 alınmıştır.

Bu tepkimede X2 ve Y2 den birinin tamamı tükendiğine göre;

  1. Sınırlayıcı bileşen X2‘dir
  2. 0,2 mol X2Y oluşmuştur.
  3. 0,1 mol Y2 artmıştır.

      yargılarından hangileri doğrudur?

Çözüm;

Örnek; Eşit mol sayıda N2 ve H2 gazları alınarak gerçekleştirilen tam verimle tepkimeden 8 mol NH3 gazı elde edildiğine göre, başlangıçta alınan N2 ve H2 gazlarının mol sayıları toplamı kaçtır?

 

Kimyasal Tepkimelerin Verimi

Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerden en az birinin tamamen tükenmesi tepkimenin %100 (tam) verimle gerçekleşmesi demektir. Bazı tepkimeler tam verimle gerçekleşmeyebilir. Bu durumda tepkimenin verimi oranında maddenin tepkimeye girmesi sağlanarak işlem yapılır.

Örnek;

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

denklemine göre 200 gram Al4C3’ün yeterli miktarda H2O ile tepkimesi sonucu normal koşullarda 33,6 litre CH4 gazı oluştuğuna göre, Al4C3’ün yüzde kaçının tepkimeye girdiğini bulunuz. (C : 12, Al : 27)

Çözüm;

   Tepkime denklemine göre 1,5 mol CH4 gazının oluşması için 0,5 mol Al4C3 harcanmalıdır.  Bu da 0,5 . 144 = 72 gram yapar.

Örnek;

Çözüm;

Saf Olmayan Madde İçeren Problemler

   Kimyasal maddeleri doğada saf olarak bulmak mümkün değildir. Saf olmayan madde kullanılan tepkimelerde elde edilecek ürünün miktarı bulunurken saflık yüzdesinin de dikkate alınması gerekir.

Örnek;56 gram demir örneği yeterli miktarda oksijenle tepkimeye girdiğinde 32 gram Fe2O3 bileşiği oluştuğuna göre, demir örneğinin % kaç saflıkta olduğunu bulunuz.(O : 16, Fe : 56)

Çözüm;

Tepkime denklemine göre 0,2 mol Fe2O3 oluşması için 0,4 mol Fe harcanması gerekir.

56 gram Fe 22,4 gr saflıktadır.Bun a göre 100 de ne kadar saf olduğunu bulalım

Birbirini İzleyen Tepkimelere İlişkin Problemler

  Bazı kimyasal maddeleri sadece bir tepkime sonucunda elde etmek mümkün değildir. Birbirini izleyen iki ya da daha fazla tepkime gerekebilir. Bu durumlarda birinci adımda elde edilen ürün ikinci adımda kullanılır.

Örnek;

Çözüm;

Leave your vote

11 points
Upvote Downvote

Comments

0 comments